Vårens dialogkafé 2013
i regi av Bodø Ungdomsråd i Tusenhjemmet.

 

Referat fra dialogkafeen torsdag 25. april 2013 kl. 18-2030 


Det møtte 12 personer. Alle politiske partier ble invitert, skoleverket, driftsrådet i Tusenhjemmet,
Eldrerådet, pensjonistforeninger, kulturkontoret, pensjonistuniversitetet, Ungdomsrådet,
fylkeskommunen, media og en del andre aktører.


Til stede var
: Representanter fra Ressursgruppen i Tusenhjemmet, 
to politiske partier representert av AP og Venstre og 3 representanter fra Bodø Ungdomsråd. 

 


Kvelden tema
:

Stemmerett for 16-åringer?

Hvordan skape politisk engasjement?

Program:

-Velkommen av leder i Bodø Ungdomsråd Martin Mortensen Eide

-Diskusjon og kommentarer i plenum

-Servering: pizza og brus/kaffe

-Avslutning

 

De fleste var prinsipielt positiv til stemmerett for 16-åringer.
Argumentasjonen var at denne aldersgruppen har andre rettigheter og plikter i forhold til bl.a. 
skatteinnbetaling. Flere nevnte dette med å skape interesse og ansvarlighet som argument for
stemmerett. Andre mente at 16-åringer var alt for usikker, og kunne stemme på ”tull” med negative
konsekvenser. Å stemme som 18-åring fungerer i forhold til både modning og samfunnsordninger. 

En 18-åring har stemmerett. Å engasjere og ansvarliggjøre unge kan gjøres i andre sammenhenger. 
Hvorfor kommer ikke de inviterte politiske partier til denne dialogkafe’ for å møte unge?

Ønsker de unge selv å stemme som 16-åring? Hvor mange 16-åringer er det i Norge? 

Det ble lagt frem tall i møtet som viser at det er ca. 270000 unge mellom 16-18 år i Norge.  Det er mange! Flere mente at unge er politisk aktive i dag, 
kanskje mer enn tidligere.  Representanter for ungdomsrådet nevnte skolepolitikk og 
transport som viktige tema for unge. 
Det ble vist til prøveordningen som har vært 
gjennomført i et par kommuner i Nordland med 30% oppslutning.  Ikke stort engasjement!


Bodø Ungdomsråd tar med seg forslag fra denne dialogkafeen om testing av elektronisk valg og 
en prøveordning med stemmerett for 16-åringer.


Neste tema var: Hvordan skap politisk engasjement?

Politikerne har først og fremst et ansvar når det gjelder å være delaktig i folkemøter og i 
sammenhenger hvor det er unge. Flere mente at de unge er politisk aktive, også eldre, 
men gruppen i 40-års alder er de minst engasjerte!  Flere påpekte at det politiske 
programmet må spisses og forenkles slik at alle er i stand til å forstå og dermed vurdere
innholdet hos de respektive partier. Det ble referert til tunge, lange program som få leser! 

Det ble spurt om effekten av at politikere står på stand og deler ut informasjon. 
Er det aktuelt å ta kontakt med politikerne i denne sammenhengen og diskutere enkeltsaker,
eller politikk generelt? 
Det var få som mente at disse møtene var effektive. 
Folk har det travelt, vanskelig å starte en diskusjon på ”gaten” og folk har ofte andre 
oppdrag som kommer i veien.  Det politiske møte skjer ofte i media med intense og 
underholdende debatter! 


Kan det tenkes at skillelinjene mellom partiene er for diffuse for borgerne som skal danne 
seg et bilde av de ulike partiene?  Var ”2-partisystemet” som vi hadde tidligere, representert 
gjennom Gro og Kåre enklere å forholde seg til?

 


Det kom 3 konkrete forslag frem:

1. Lage et politisk møte i august i kultursal Lofoten med den beste møteleder som med fullpakket hus
og det rette verktøyet ”pisker” opp stemningen og får politikerne til å snakke direkte til publikum.

2. Jobbe videre med tema generasjonssenter i samarbeid med Bodø ungdomsråd.

3. Invitere kulturminister Hadia Tajik til Tusenhjemmet for å få oppmerksomhet rundt lokalt 
engasjement, frivillighet, generasjonssenter   

 

 

Å møte politikerne ansikt til ansikt i et møte hvor agendaen er å gi en kort og klar presentasjon av sin
politikk, si noen positive ord om sine motstandere og fremlegge hva som er den viktigste satsingen
nasjonalt og globalt, samt hvordan gjennomføringen skal skje, mente flere kunne være effektivt. 
Dette folkemøtet måtte komme før valget. 


I forbindelse med de nevnte forslag ble kulturkvartalet Stormen diskutert som alternativ til arena for 
generasjonsmøter. Bodø ungdomsråd viste til at de hadde vært invitert inn i ett møter med 
styringsgruppen, men det hadde ikke vært oppfølging.  Det ble også nevnt at Tusenhjemmet og 
undertegnede hadde vært kontaktet i forbindelse erfaringer med lokalt engasjement og 
generasjonssamarbeid. Det ble nevnt at generasjonssenter er en statlig prioritet og anbefales i fra flere fagmiljøer. 

 

Få gjester og deltakere på Kafe’, men desto større engasjement.                               

 

  

(Referent ToveJohanna Fagertun/Rune Johnsen)